شماره 143/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 143/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز چهارشنبه، ۳۰ آبان‌ماه منتشر شد.
شماره ۱۴۰/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۴۰/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز یکشنبه، ۲۷ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه غاشیه منتشر شد.
شماره ۱۳۹/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۹/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز شنبه، ۲۶ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه اعلی منتشر شد.
شماره ۱۳۸/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۸/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز جمعه، ۲۵ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه طارق منتشر شد.
شماره ۱۳۷/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۷/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز پنج‌شنبه، ۲۴ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه اعلی منتشر شد.
شماره ۱۳۶/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۶/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز چهارشنبه، ۲۳ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه اعلی منتشر شد.
شماره ۱۳۵/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۵/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز سه‌شنبه، ۲۲ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه اعلی منتشر شد.
شماره ۱۳۴/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۴/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز دوشنبه، ۲۱ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه طارق منتشر شد.
شماره ۱۳۳/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۳/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز یکشنبه، ۲۰ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه طارق منتشر شد.
شماره ۱۳۲/ فصل جدید مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۳۲/ فصل جدید مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز شنبه، ۱۹ آبان‌ماه با محوریت سوره مبارکه طارق منتشر شد.
1